Allmänna villkor och anvisningar

Artikel 1: Definitioner

  • "digi.hosting": företaget Digimaster, företrätt av Kwinten Braet, registrerat i Crossroads Bank for Enterprises under nummer BE0749.684.888.

  • "Kund": Varje fysisk eller juridisk person, inklusive handelsbolag utan juridisk personlighet, samt deras ombud och behöriga företrädare, som har ingått eller avser att ingå ett avtal med digi.hosting.

  • "Konsument": En fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke.

  • Med "Avtal" avses samtliga avtal som avser Kunden och som hanteras av digi.hosting och för vilka dessa Allmänna Villkor gäller.

Artikel 2: Allmänt

Dessa villkor gäller för både tillhandahållande av tjänster och försäljning av produkter av digi.hosting ("digi.hosting"). Genom att göra en beställning samtycker kunden helt och förbehållslöst till dessa villkor. Dessa villkor, tillsammans med eventuella särskilda avtal, utgör den enda och fullständiga överenskommelsen mellan parterna och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga överenskommelser, förslag, avtal eller kommunikation som rör innehållet i det särskilda avtalet. Kundens eventuella allmänna villkor ska inte tillämpas.

Huvudförpliktelsen i avtalet mellan digi.hosting och kunden är leverans av den beställda produkten eller tjänsten till det pris som kunden har betalat. Om digi.hosting är beroende av en extern part för att leverera den beställda produkten eller tjänsten, görs detta under förutsättning att produkten eller tjänsten är tillgänglig vid den tidpunkt då digi.hosting konsulterar den externa parten och till det pris som kunden betalar. I detta fall betraktas det pris som Kunden betalar som en handpenning.

Inom 5 arbetsdagar efter mottagandet av depositionen kommer digi.hosting att verifiera tillgängligheten av produkten eller tjänsten till det avtalade priset med den externa parten. Om produkten eller tjänsten inte är tillgänglig vid den tidpunkten kommer avtalet att sägas upp och digi.hosting kommer att återbetala depositionen till kunden, utan några ytterligare skyldigheter mellan de två parterna.

Om produkten eller tjänsten är tillgänglig men till ett annat pris vid den tidpunkt då den externa parten konsulteras, upphör det ursprungliga avtalet att gälla. Digi.hosting kommer att ge kunden möjlighet att välja att acceptera detta annorlunda pris, vilket skapar ett nytt avtal mellan digi.hosting och kunden.

Artikel 15: Tillämplighet

Dessa bestämmelser gäller för varje erbjudande som görs av digi.hosting och för varje distansavtal som ingås mellan entreprenören och konsumenten.

Innan ett distansavtal ingås ska texten till dessa bestämmelser göras tillgänglig för konsumenten. Om detta av praktiska skäl inte är möjligt, ska näringsidkaren innan distansavtalet ingås ange hur konsumenten kan ta del av bestämmelserna i näringsidkarens lokaler och att de på konsumentens begäran ska tillhandahållas kostnadsfritt och så snart som möjligt. 

Om distansavtalet ingås på elektronisk väg får, utan hinder av vad som sägs ovan och innan distansavtalet ingås, texten till dessa bestämmelser göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sätt som konsumenten lätt kan lagra på ett varaktigt datamedium. Om detta inte är rimligt möjligt skall det, innan distansavtalet ingås, anges var konsumenten kan ta del av bestämmelserna på elektronisk väg och att de på konsumentens begäran kommer att tillhandahållas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.

Artikel 3: Priser

De priser som anges av digi.hosting på webbplatsen och i andra kanaler är alltid med förbehåll för eventuella uppenbara skrivfel. Enskilda offerter är återkalleliga och gäller i 15 dagar, om inget annat anges i offerten. Alla angivna priser är i euro och exklusive moms, om inte annat anges. Betalning ska ske enligt anvisningarna på fakturan. Om inte annat avtalats beräknas priser för tjänster för en period om ett år. I början av denna period skall hela priset betalas i enlighet med vad som anges i artikel 4.

Priser avseende tjänster kan komma att ändras av digi.hosting när som helst under Avtalets löptid. Kunden kommer att meddelas via hemsidan och kommer även att få personlig kommunikation. De ändrade priserna ska betalas av Kunden efter två månader från det individuella meddelandet, såvida inte Kunden väljer att säga upp Avtalet kostnadsfritt och utan angivande av skäl. Uppsägning från Kundens sida ska ske genom rekommenderat brev eller elektroniskt via e-post till: info@digi.hosting inom trettio kalenderdagar från mottagandet av det individuella meddelandet om de ändrade priserna.

Varje kampanj är giltig för varje kund och kan inte kombineras med andra kampanjer. Om kunden missbrukar kampanjer, t.ex. genom att avsiktligt skapa flera konton, förbehåller sig digi.hosting alla rättigheter, inklusive rätten att inte tillämpa kampanjer.

Artikel 4: Leveransperiod

De av digi.hosting angivna leveranstiderna är endast riktlinjer och inte bindande, såvida inte annat uttryckligen avtalats. Dessa villkor uttrycks alltid i arbetsdagar. En rimlig leveransförsening ger under inga omständigheter rätt att annullera en beställning eller kräva skadestånd.

Eventuella klagomål avseende leverans, oavsett dess art, måste göras av kunden skriftligen till digi.hosting inom 8 arbetsdagar efter leverans av varorna eller påbörjande av tjänsten. Klagomål på leverans eller utförande kan inte användas som grund för att skjuta upp eller försena betalning av fakturor. Underlåtenhet att skriftligen protestera mot en faktura inom 8 arbetsdagar efter avsändandet innebär ett oåterkalleligt godkännande av fakturan och de belopp, produkter och tjänster som anges i den.

Artikel 5: Betalning och protestfrist

Fakturor ska betalas inom en månad från fakturadatum. Om fakturan inte betalas senast på förfallodagen skickar vi en påminnelse till dig. Om du fortfarande inte har betalat 21 kalenderdagar efter denna påminnelse kommer vi att debitera en fast ersättning på 10% av de utestående fakturabeloppen med ett minimum på 20 EUR per faktura. I avtal med konsumenter är denna ersättning begränsad till taken i artikel XIX.4 i lagen om ekonomisk rätt, som vid tidpunkten för den aktuella versionen av dessa villkor är följande: 20 EUR (för fakturabelopp ≤ 150 EUR) eller 30 EUR + 10% av fakturabeloppet mellan 150 EUR och 500 EUR (för fakturor > 150 EUR men ≤ 500 EUR) eller 65 EUR + 5% av fakturabeloppet över 500 EUR med ett maximum på 2 000 EUR (för fakturor > 500 EUR). Dessutom kommer vi att debitera dig konventionell dröjsmålsränta enligt den räntesats som anges i artikel 5 i lagen av den 02/08/2002 om bekämpning av sena betalningar i handelstransaktioner från och med den 22:a kalenderdagen efter påminnelsen. För professionella kunder innebär utebliven betalning av en faktura på förfallodagen att alla utestående fakturor automatiskt förfaller till betalning, oavsett förfallodag. Dessa skadestånds- och försumlighetsintressen gäller ömsesidigt om vi inte uppfyller våra betalningsåtaganden. Alla klagomål måste göras skriftligen inom 8 kalenderdagar från fakturadatumet. Tvister och meningsskiljaktigheter som rör denna faktura eller våra tjänster måste hänskjutas till fredsdomaren i Gent, Belgien, eller förstainstansrätten i Gent, Belgien, eller bolagsdomstolen i Gent, Belgien. Endast belgisk lag är tillämplig.

Artikel 6: Varaktighet och uppsägning

Om inte annat avtalats mellan de två parterna ingås avtalet med digi.hosting som standard för en period av 1 år och förnyas automatiskt för samma period, såvida inte någon av parterna väljer att säga upp det. Vardera parten har rätt att ensidigt säga upp avtalet utan att ange skäl genom att lämna skriftligt meddelande med rekommenderat brev eller elektroniskt via e-post till info@digi.hosting. Sådan uppsägning skall ske senast en månad före utgången av varje år från avtalets begynnelsedag.

Om kunden väljer att ensidigt säga upp avtalet kommer detta inte att leda till återbetalning eller återbetalning av redan gjorda betalningar. Vid uppsägning av avtalet förfaller digi.hostings samtliga utestående fordringar omedelbart till betalning och de belopp som redan fakturerats för utförda tjänster förfaller till betalning, utan någon skyldighet till återbetalning. Om kunden upplöser avtalet har kunden endast rätt att upplösa den del av avtalet som ännu inte har utförts av digi.hosting. Om uppsägningen kan hänföras till kunden har digi.hosting rätt till ersättning för eventuell skada som orsakats till följd av detta.

Artikel 7: Domännamn

Kundens betalning och mottagandet av ett välkomstmeddelande och en faktura från digi.hosting garanterar inte automatiskt registreringen av domännamnet. Registreringen är endast slutförd efter en uttrycklig skriftlig bekräftelse av domänregistreringen från digi.hosting till kunden. Om det visar sig att digi.hosting inte kan registrera domännamnet på grund av ett fel från Kundens sida, såsom avsaknad av äganderätt till ett redan registrerat domännamn, är Kunden skyldig att betala en administrativ kostnad på 20 EUR till digi.hosting. Detta utöver digi.hostings rätt att kräva ersättning för eventuell skada som faktiskt lidits.

Registreringen av domännamn sker i enlighet med reglerna för de relevanta operatörerna för registrering av domännamn, såsom DNS Belgium (https://www.dns.be), Afnic (https://www.afnic.fr), Nominet (https://www.nominet.uk/go/terms), SIDN (https://www.sidn.nl) eller ICANN (https://www.icann.org). Kunden har tagit del av och godkänner de allmänna villkoren för registrering av domännamn för dessa enheter, som finns tillgängliga på domänadministratörens webbplats, och förklarar att digi.hosting har informerat honom om dessa villkor. För specifika villkor hänvisar digi.hosting till webbplatserna för de relevanta domännamnsregistratorerna. Digi.hosting tar inget ansvar för Kundens beslut att registrera ett visst domännamn eller för registrering av domännamn på Kundens begäran som skulle göra intrång i tredje parts rättigheter. Kunden ska hålla digi.hosting skadeslöst för eventuella krav från tredje part till följd av registrering av ett domännamn på Kundens begäran.

Registrering av ett domännamn är endast möjlig om Kunden uttryckligen samtycker till omedelbar registrering under registreringsprocessen och avstår från ångerrätten när domännamnet faktiskt registreras. I detta fall gäller inte artikel 11 i dessa Allmänna villkor.

Artikel 8: Ansvarsfull användning

Kunden förväntas vid varje tidpunkt samarbeta i god tro med digi.hosting för att underlätta tillhandahållandet av tjänsterna. Kunden ska alltid använda tjänsterna i enlighet med digi.hostings Fair Use Policy. Den senaste versionen finns tillgänglig på https://www.digi.hosting/fair-use. Om kunden inte uppfyller sina skyldigheter enligt denna policy för rättvis användning, samtycker kunden till att bära alla kostnader och avgifter relaterade till ytterligare tjänster som utförs av digi.hosting för att åtgärda eventuella problem som uppstår till följd av att kunden inte uppfyller sina skyldigheter.

Digi.hosting kan inte på något sätt hållas ansvarigt för eventuella avbrott i internetanslutningen på grund av tekniska fel eller andra händelser, både inom och utanför digi.hostings nätverk, eller för fel hos leverantörer som bidrar till sådana avbrott. Kunden är ensam ansvarig för att varor, tjänster eller programvara används på rätt sätt med beaktande av de specifikationer, den dokumentation och de instruktioner som digi.hosting tillhandahåller.

Artikel 9: Ansvar

I den mån digi.hosting i sin verksamhet är beroende av samarbete, tjänster och leveranser från tredje part, över vilka lite eller inget inflytande kan utövas, kan Digi.hosting inte på något sätt hållas ansvarigt för skador som uppstår till följd av dessa relationer eller brott mot dessa, oavsett om denna skada uppstår eller blir synlig under förhållandet med digi.hosting. I händelse av ett hänförligt avtalsbrott kommer digi.hosting endast att vara ansvarig för ersättningsskador upp till fakturabeloppet. Alla andra former av ersättning, inklusive ersättning för indirekt skada, följdskada eller skada på grund av förlorad omsättning eller vinst, är uteslutna.

Kunden bör ta hänsyn till att information som skickas över internet kan fångas upp av tredje part. digi.hosting kan inte hållas ansvarigt för skador av något slag som orsakas av att skicka konfidentiell eller hemlig information. Kunden ska på lämpligt sätt försäkra sig mot detta, med avstående från regress mot Digi.hosting och ersättning till den senare för kapital, ränta och kostnader.

digi.hosting är inte ansvarigt för innehållet i material som tillhandahålls av kunden och som publiceras på kundens webbplats. Digi.hosting ansvarar inte heller för länkar som läggs upp på en webbplats. Kunden ansvarar för att säkerställa att denne har nödvändiga behörigheter och rätt att lägga upp länkar till externa webbplatser. Innehållet i spridning och publicering av data förblir i samtliga fall kundens eget ansvar. digi.hosting ska inte begränsa eller övervaka detta och digi.hosting kan inte heller hållas ansvarigt för innehållet i sin egen publicering.

Om kundens webbplats innehåller foton, illustrationer eller teckningar som inte har tillhandahållits av kunden utan har hämtats av digi.hosting från en webbplats som gör foton och illustrationer tillgängliga online, oavsett om det sker mot betalning eller inte, kommer den användningslicens som kunden erhåller för dessa foton, illustrationer och teckningar att bero på de villkor som anges på webbplatsen för detta onlinebibliotek. I regel kommer denna licens att vara icke-exklusiv. digi.hosting ger ingen garanti med avseende på dessa fotografier och illustrationer och kan inte hållas ansvarig på något sätt för upphovsrätt eller upphovsrättsintrång i dessa fotografier, illustrationer och teckningar. Kunden förblir fullt ansvarig för allt innehåll (text, foton, länkar etc.) på sin webbplats/produkt/tjänst.

Alla nödvändiga upphovsrätter, avgifter, kostnader eller påföljder ska bäras av kunden. Kunden ska hålla digi.hosting skadeslös för alla krav på kapital, ränta och kostnader som rör frågor som den själv är ansvarig för.

Artikel 10: Verkställande av avtalet

Avtalet kommer att genomföras efter bästa kunskap och förmåga, i enlighet med kraven på gott utförande. Om och i den mån ett korrekt genomförande av avtalet så kräver, har digi.hosting rätt att låta vissa arbeten utföras av tredje part, oavsett om det sker på underleverantörsbasis eller inte. Kunden ska se till att alla uppgifter, som digi.hosting anger är nödvändiga eller som kunden rimligen bör förstå är nödvändiga för avtalets genomförande, tillhandahålls i tid. Om dessa nödvändiga uppgifter inte tillhandahålls digi.hosting i tid, har digi.hosting rätt att avbryta genomförandet av avtalet och/eller debitera kunden för de extra kostnader som uppstår till följd av förseningen till de vanliga priserna. digi.hosting ansvarar inte för skador av något slag på grund av felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter som tillhandahålls av kunden. Avtal mellan digi.hosting och kunden genomförs alltid i faser. Därvid kan digi.hosting avbryta utförandet av de delar som hör till en efterföljande etapp till dess att kunden skriftligen har godkänt resultatet av föregående etapp. Om arbete inom ramen för uppdraget utförs i kundens lokaler eller på plats som anvisas av kunden, ska kunden tillhandahålla de faciliteter som skäligen kan krävas.

Artikel 11: Personuppgifter

Om kunden behandlar personuppgifter som "personuppgiftsansvarig" i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (AVG) med hjälp av de tjänster, produkter eller varor som tillhandahålls av digi.hosting, är kunden enligt AVG skyldig att ingå ett "personuppgiftsbiträdesavtal" med digi.hosting och använda det alternativ som erbjuds av digi.hosting för detta ändamål. Om kunden väljer att inte ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal genom det alternativ som erbjuds av digi.hosting, åtar sig kunden att inte använda de tillhandahållna tjänsterna eller varorna för att behandla personuppgifter, och kunden ersätter digi.hosting för eventuella skador eller anspråk som uppstår till följd av påståendet att någon behandling av personuppgifter med hjälp av tjänsterna eller varorna skulle vara olaglig.

Om kunden som en fysisk person ("registrerad" enligt AVG) använder digi.hostings tjänster, produkter eller varor, kommer digi.hosting att uppfylla alla skyldigheter som AVG ålägger digi.hosting som "ansvarig part", i enlighet med digi.hostings integritetspolicy (https://www.digi.hosting/privacybeleid).

Artikel 12: Ångerrätt

Konsumenten har rätt att meddela digi.hosting att han avstår från köpet, utan att betala en straffavgift och utan att ange någon anledning inom de trettio kalenderdagarna från dagen efter leveransen av eller ingåendet av serviceavtalet. (Art. VI.47§1- Bok VI Marknadsföringsmetoder och konsumentskydd i den ekonomiska lagen).

För att utöva denna ångerrätt måste konsumenten meddela digi.hosting skriftligen inom den nämnda perioden. Digi.hosting kommer att återbetala alla mottagna betalningar och leveranskostnader via samma betalningsmedel som konsumenten använde, när alla varor har mottagits.

Artikel 13: Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter som rör produkterna och/eller tjänsterna, liksom design, programvara, dokumentation och allt annat material som utvecklats och/eller använts för att förbereda eller genomföra avtalet mellan digi.hosting och kunden, och som följer av det, förblir digi.hostings eller dess leverantörers exklusiva egendom. Leveransen av produkter och/eller tjänster innebär inte en överföring av immateriella rättigheter. Kunden erhåller endast en icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda produkterna och resultaten av tjänsterna för de överenskomna ändamålen. För denna användning ska Kunden strikt följa de villkor som anges i de allmänna villkoren eller på annat sätt åläggs av digi.hosting. Utan föregående skriftligt medgivande från digi.hosting får Kunden inte publicera, reproducera eller göra tillgängligt för tredje part hela eller delar av produkterna och resultaten av tjänsterna. Kunden får inte ta bort eller ändra några indikationer som rör upphovsrätt, varumärken, handelsnamn eller andra immateriella rättigheter som tillhör digi.hosting eller dess leverantörer. Digi.hosting garanterar att de har rätt att upplåta nämnda nyttjanderätt till Kunden och håller Kunden skadeslös mot eventuella anspråk från tredje part i detta avseende.

Denna bestämmelse gäller inte om och i den mån produkterna och/eller resultaten av tjänsterna har modifierats och/eller levererats i samband med tredje parts varor, såvida inte Kunden i det senare fallet kan bevisa att tredje parts anspråk uteslutande hänför sig till de produkter och/eller resultat av tjänsterna som levererats av digi.hosting. Digi.hosting har rätt att vidta tekniska åtgärder för att skydda sina produkter, tjänster eller varor. Om digi.hosting har säkrat sina produkter, tjänster eller varor med hjälp av tekniskt skydd, får kunden inte ta bort eller kringgå detta skydd, såvida inte lagen tvingande föreskriver motsatsen.

Artikel 14: Diverse bestämmelser

Rättigheterna och skyldigheterna enligt detta avtal med digi.hosting för kunden kan inte överföras helt eller delvis till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från digi.hosting.

Om någon bestämmelse i något Avtal med digi.hosting eller dess tillämpning blir eller är ogiltig eller ogenomförbar vad gäller någon part eller omständighet, ska det inte påverka de återstående bestämmelserna i Avtalet.

Kunden är ansvarig för att omedelbart meddela digi.hosting om ändringar i kontaktuppgifter, såsom adresser, telefonnummer, kontaktpersoner och e-postadresser. Vid underlåtenhet att meddela i tid kan digi.hosting debitera kunden för sökkostnader eller returnerade försändelser. Loggfiler och andra elektroniska register hos digi.hosting fungerar som fullständigt bevis på digi.hostings uttalanden, och versionen av all (elektronisk) kommunikation som tas emot eller lagras av digi.hosting anses vara autentisk, såvida inte kunden kan bevisa motsatsen.

Digi.hosting har rätt att hänvisa till de levererade slutprodukterna som referenser i marknadsföringssyfte, om inte annat uttryckligen avtalats. Genom att acceptera dessa villkor ger uppdragsgivaren tillstånd till att minst en textlänk och/eller logotyp från uppdragstagaren placeras på de webbsidor som uppdragstagaren utvecklar, om inte annat uttryckligen avtalats. Allt gods som tillhör uppdragsgivaren och som finns i uppdragstagarens lokaler skall förvaras där på uppdragsgivarens risk.

Artikel 15: Force majeure

Händelser av force majeure ska befria digi.hosting från sina skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor så länge händelsen pågår. Villkoret är att digi.hosting skriftligen meddelar kunden och beskriver force majeure-situationen. Digi.hosting kommer omedelbart att återuppta fullgörandet av de relevanta skyldigheterna så snart force majeure-situationen har undanröjts. Kunden har inte rätt till ersättning för digi.hostings underlåtenhet att fullgöra någon av sina avtalsenliga skyldigheter på grund av force majeure.

Artikel 16: Tvister och tillämplig lag

Om en eller flera artiklar i dessa villkor genom domstolsbeslut förklaras ogiltiga ska övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor fortsätta att gälla fullt ut och digi.hosting och Kunden ska inleda samråd för att upprätta nya bestämmelser som ska ersätta de ogiltiga eller upphävda bestämmelserna.

Alla erbjudanden som görs och avtal som ingås enligt dessa villkor ska uteslutande regleras av belgisk lag. Vid tvister om tolkning, tillämplighet, uppsägning, hävning eller genomförande av avtalet, eller innehållet i dessa villkor eller andra frågor som rör dem, med undantag för betalning av obestridda fakturor, åtar sig parterna att, innan de vidtar rättsliga åtgärder, anlita medling av en erkänd medlare, under förutsättning att kravet inte avvisas. Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående, och i alla andra frågor, ska alla tvister som direkt eller indirekt uppstår till följd av eller i samband med avtalet hänskjutas till den belgiska domstol i Gent som har exklusiv behörighet.

Med reservation för tryckfel i dessa villkor.