Generelle vilkår og betingelser

Artikel 1: Definitioner

  • "digi.hosting" betyder virksomheden Digimaster, repræsenteret af Kwinten Braet, registreret i Crossroads Bank for Enterprises under nummer BE0749.684.888.

  • "Kunde": Enhver fysisk person eller juridisk enhed, herunder partnerskaber uden juridisk personlighed, såvel som deres repræsentant og autoriserede repræsentant, der har indgået eller har til hensigt at indgå en aftale med digi.hosting.

  • "Forbruger": En fysisk person, der handler til formål uden for sin handel, forretning, håndværk eller profession.

  • "Aftale" betyder alle aftaler, der vedrører kunden og håndteres af digi.hosting, og som disse vilkår og betingelser gælder for.

Artikel 2: Generelt

Disse vilkår og betingelser gælder for både levering af tjenester og salg af produkter fra digi.hosting ("digi.hosting"). Ved at afgive en ordre accepterer kunden fuldt ud og uden forbehold disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser udgør sammen med enhver specifik aftale den eneste og fulde forståelse mellem parterne og erstatter alle tidligere mundtlige eller skriftlige forståelser, forslag, aftaler eller kommunikation vedrørende indholdet af den specifikke aftale. Kundens eventuelle generelle vilkår og betingelser finder ikke anvendelse.

Hovedforpligtelsen i aftalen mellem digi.hosting og kunden er levering af det bestilte produkt eller den bestilte ydelse til den pris, som kunden har betalt. Hvis digi.hosting er afhængig af en ekstern part til at levere det bestilte produkt eller den bestilte tjeneste, sker dette under forudsætning af, at produktet eller tjenesten er tilgængelig på det tidspunkt, hvor den eksterne part konsulteres af digi.hosting, og til den pris, som kunden har betalt. I dette tilfælde betragtes den pris, som kunden betaler, som en udbetaling.

Inden for 5 arbejdsdage efter modtagelse af depositummet vil digi.hosting verificere tilgængeligheden af produktet eller tjenesten til den aftalte pris med den eksterne part. Hvis produktet eller tjenesten ikke er tilgængelig på det tidspunkt, annulleres aftalen, og digi.hosting refunderer depositummet til kunden uden yderligere forpligtelser mellem de to parter.

Hvis produktet eller tjenesten er tilgængelig, men til en anden pris på det tidspunkt, hvor den eksterne part konsulteres, udløber den oprindelige aftale. Digi.hosting vil give kunden mulighed for at acceptere denne anderledes pris, hvilket skaber en ny aftale mellem digi.hosting og kunden.

Artikel 15: Anvendelighed

Disse bestemmelser gælder for ethvert tilbud fra digi.hosting og for enhver fjernsalgsaftale, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren.

Inden indgåelsen af en fjernsalgsaftale skal teksten til disse bestemmelser stilles til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er muligt af praktiske årsager, skal den erhvervsdrivende inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen oplyse, hvordan forbrugeren kan få adgang til bestemmelserne på den erhvervsdrivendes forretningssted, og at de på forbrugerens anmodning vil blive udleveret gratis og så hurtigt som muligt. 

Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse bestemmelser uanset ovenstående og forud for indgåelsen af fjernsalgsaftalen stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en måde, som forbrugeren let kan lagre på et varigt datamedium. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen blive angivet, hvor forbrugeren kan konsultere bestemmelserne elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning vil blive leveret elektronisk eller på anden måde gratis.

Artikel 3: Priser

De priser, som digi.hosting oplyser på hjemmesiden og andre kanaler, er altid med forbehold for åbenlyse skrivefejl. Individuelle tilbud kan tilbagekaldes og er gyldige i 15 dage, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Alle angivne priser er i euro og eksklusive moms, medmindre andet er angivet. Betalinger skal ske i henhold til instruktionerne på fakturaen. Medmindre andet er aftalt, beregnes priser for tjenester for en periode på et år. Ved starten af denne periode skal den fulde pris betales som angivet i artikel 4.

Priser vedrørende tjenester kan ændres af digi.hosting til enhver tid i løbet af aftalens løbetid. Kunden vil blive underrettet om dette via hjemmesiden og vil også modtage personlig kommunikation. De ændrede priser skal betales af kunden efter to måneder fra den individuelle meddelelse, medmindre kunden vælger at opsige aftalen gratis og uden at angive årsager. Kundens opsigelse skal ske ved anbefalet brev eller elektronisk via mail på: info@digi.hosting inden for 30 kalenderdage efter modtagelse af den individuelle meddelelse om de ændrede priser.

Hver kampagne er gyldig for hver kunde og kan ikke kombineres med andre kampagner. I tilfælde af kundens misbrug af kampagner, såsom bevidst oprettelse af flere konti, forbeholder digi.hosting sig alle rettigheder, herunder retten til ikke at anvende kampagner.

Artikel 4: Leveringsperiode

De angivne leveringstider fra digi.hosting er kun retningslinjer og ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Disse vilkår er altid udtrykt i arbejdsdage. En rimelig forsinkelse i leveringen giver under ingen omstændigheder ret til at annullere en ordre eller kræve erstatning.

Enhver klage vedrørende levering, uanset dens art, skal fremsættes skriftligt af kunden til digi.hosting inden for 8 arbejdsdage efter levering af varerne eller påbegyndelse af tjenesten. Klager over levering eller udførelse kan ikke bruges som begrundelse for at suspendere eller forsinke betaling af fakturaer. Hvis der ikke protesteres skriftligt mod en faktura inden for 8 arbejdsdage efter dens afsendelse, udgør det en uigenkaldelig accept af fakturaen og de beløb, produkter og tjenester, der er specificeret deri.

Artikel 5: Betaling og protestperiode

Fakturaer skal betales inden for en måned efter fakturadatoen. Hvis fakturaen ikke er betalt inden forfaldsdatoen, sender vi dig en påmindelse. Hvis du stadig ikke har betalt 21 kalenderdage efter denne påmindelse, opkræver vi dig en fast kompensation på 10% af de udestående fakturabeløb med et minimum på 20 EUR pr. faktura. I kontrakter med forbrugere er denne kompensation begrænset til lofterne i art. XIX.4 i økonomiloven, som på tidspunktet for den aktuelle version af disse vilkår og betingelser er som følger: EUR 20 (for fakturabeløb ≤ EUR 150) eller EUR 30 + 10% af fakturabeløbet mellem EUR 150 og EUR 500 (for fakturaer > EUR 150, men ≤ EUR 500) eller EUR 65 + 5% af fakturabeløbet over EUR 500 med et maksimum på EUR 2.000 (for fakturaer > EUR 500). Derudover vil vi opkræve dig konventionelle morarenter til den rentesats, der er fastsat i artikel 5 i loven af 02/08/2002 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner fra den 22. kalenderdag efter påmindelsen. For professionelle kunder gør manglende betaling af en faktura på forfaldsdatoen automatisk alle udestående fakturaer betalbare, uanset deres forfaldsdato. Disse skadeserstatninger og uagtsomhedsinteresser gælder gensidigt, hvis vi ikke opfylder vores betalingsforpligtelser. Alle klager skal fremsættes skriftligt inden for 8 kalenderdage efter fakturadatoen. Tvister og uoverensstemmelser vedrørende denne faktura eller vores tjenester skal indbringes for fredsdommeren i Gent, Belgien, eller retten i første instans i Gent, Belgien, eller selskabsretten i Gent, Belgien. Kun belgisk lov er gældende.

Artikel 6: Varighed og ophør

Medmindre andet er aftalt mellem de to parter, indgås aftalen med digi.hosting som standard for en periode på 1 år og fornyes automatisk med samme varighed, medmindre en af parterne vælger at opsige den. Hver part har ret til ensidigt at opsige aftalen uden at angive årsager ved at give skriftlig meddelelse med anbefalet brev eller elektronisk via e-mail til info@digi.hosting. En sådan opsigelse skal indgives senest en måned før udgangen af hvert år fra aftalens startdato.

Hvis kunden vælger ensidigt at opsige aftalen, vil dette ikke resultere i en refusion eller tilbagebetaling af allerede foretagne betalinger. Ved opsigelse af aftalen forfalder alle digi.hostings udestående krav straks, og de beløb, der allerede er faktureret for de leverede tjenester, forbliver skyldige uden forpligtelse til refusion. Hvis kunden ophæver aftalen, er kunden kun berettiget til at ophæve den del af aftalen, der endnu ikke er blevet udført af digi.hosting. Hvis opløsningen kan tilskrives kunden, har digi.hosting ret til erstatning for enhver skade, der er forårsaget som følge heraf.

Artikel 7: Domænenavne

Kundens vellykkede betaling og modtagelse af en velkomstmail og faktura fra digi.hosting garanterer ikke automatisk registrering af domænenavnet. Registreringen er først gennemført efter en udtrykkelig skriftlig bekræftelse af domæneregistreringen fra digi.hosting til kunden. Hvis det viser sig, at digi.hosting ikke kan registrere domænenavnet på grund af en fejl fra Kundens side, såsom manglende ejerskab af et allerede registreret domænenavn, er Kunden forpligtet til at betale en administrativ omkostning på EUR 20 til digi.hosting. Dette er i tillæg til digi.hostings ret til at kræve erstatning for enhver skade, der faktisk er lidt.

Registreringen af domænenavne udføres i henhold til reglerne for de relevante domænenavnsregistreringsoperatører, såsom DNS Belgium (https://www.dns.be), Afnic (https://www.afnic.fr), Nominet (https://www.nominet.uk/go/terms), SIDN (https://www.sidn.nl) eller ICANN (https://www.icann.org). Kunden har noteret sig og accepterer de generelle betingelser for registrering af domænenavne for disse enheder, der er tilgængelige på domæneadministratorens hjemmeside, og erklærer, at digi.hosting har informeret ham om disse betingelser. For specifikke betingelser henviser digi.hosting til hjemmesiderne for de relevante domænenavnsregistratorer. Digi.hosting påtager sig intet ansvar for kundens beslutning om at registrere et bestemt domænenavn eller for at registrere domænenavne på kundens anmodning, der ville krænke tredjeparts rettigheder. Kunden vil holde digi.hosting skadesløs for eventuelle krav fra tredjepart som følge af registreringen af et domænenavn på kundens anmodning.

Registreringen af et domænenavn er kun mulig, hvis kunden udtrykkeligt accepterer øjeblikkelig registrering under registreringsprocessen og giver afkald på fortrydelsesretten, når domænenavnet faktisk er registreret. I dette tilfælde gælder artikel 11 i disse generelle vilkår og betingelser ikke.

Artikel 8: Ansvarlig brug

Kunden forventes til enhver tid at samarbejde i god tro med digi.hosting for at lette leveringen af tjenesterne. Kunden skal altid bruge tjenesterne i overensstemmelse med digi.hostings Fair Use Policy. Den seneste version er tilgængelig på https://www.digi.hosting/fair-use. Hvis kunden ikke overholder sine forpligtelser som beskrevet i denne politik for fair brug, accepterer den at bære alle omkostninger og gebyrer i forbindelse med yderligere tjenester udført af digi.hosting for at afhjælpe eventuelle problemer, der opstår som følge af manglende overholdelse.

Digi.hosting kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle afbrydelser af internetforbindelsen på grund af tekniske fejl eller andre begivenheder, både inden for og uden for digi.hostings netværk, eller for fejl hos leverandører, der bidrager til sådanne afbrydelser. Kunden er eneansvarlig for korrekt brug af varerne, tjenesterne eller softwaren under hensyntagen til de specifikationer, den dokumentation og de instruktioner, der er leveret af digi.hosting.

Artikel 9: Ansvar

I det omfang digi.hosting i sine aktiviteter er afhængig af samarbejde, tjenester og leverancer fra tredjeparter, som der kun kan udøves ringe eller ingen indflydelse på, kan digi.hosting på ingen måde holdes ansvarlig for nogen skade som følge af disse relationer eller brud på dem, uanset om denne skade opstår eller bliver synlig under forholdet til digi.hosting. I tilfælde af en tilregnelig misligholdelse af kontrakten vil digi.hosting kun være ansvarlig for erstatningsskader op til fakturabeløbet. Alle andre former for erstatning, herunder erstatning for indirekte skader, følgeskader eller skader som følge af tabt omsætning eller fortjeneste, er udelukket.

Kunden skal tage højde for, at oplysninger sendt over internettet kan opfanges af tredjeparter. digi.hosting kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen art forårsaget af afsendelse af fortrolige eller hemmelige oplysninger. Kunden vil forsikre sig tilstrækkeligt mod dette, med afkald på regres mod Digi.hosting og skadesløsholdelse af sidstnævnte for hovedstol, renter og omkostninger.

digi.hosting er ikke ansvarlig for indholdet af materiale, der leveres af kunden og lægges ud på kundens hjemmeside. Digi.hosting er heller ikke ansvarlig for links, der er lagt ud på en hjemmeside. Kunden er ansvarlig for at sikre, at han har de nødvendige tilladelser og ret til at lægge links til eksterne websteder. Indholdet af dataformidling og offentliggørelse forbliver i alle tilfælde kundens eget ansvar. digi.hosting skal ikke begrænse eller overvåge det, og digi.hosting kan heller ikke holdes ansvarlig for indholdet af sin egen offentliggørelse.

Hvis kundens websted indeholder fotos, illustrationer eller tegninger, som ikke er leveret af kunden, men som digi.hosting har fået fra et websted, der stiller fotos og illustrationer til rådighed online, uanset om det er mod betaling eller ej, vil den brugslicens, som kunden får til disse fotos, illustrationer og tegninger, afhænge af de betingelser, der er fastsat på webstedet for dette onlinebibliotek. Som regel vil denne brugslicens være ikke-eksklusiv. digi.hosting giver ingen garanti med hensyn til disse fotografier og illustrationer og kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for ophavsret eller krænkelser af ophavsretten til disse fotografier, illustrationer og tegninger. Kunden forbliver fuldt ud ansvarlig for alt indhold (tekst, fotos, links osv.) på hans/hendes hjemmeside/produkt/service.

Alle nødvendige ophavsrettigheder, gebyrer, udgifter eller sanktioner skal bæres af kunden. Kunden skal holde digi.hosting skadesløs for ethvert krav i hovedstol, renter og omkostninger i forbindelse med forhold, som kunden selv er ansvarlig for.

Artikel 10: Gennemførelse af aftalen

Aftalen vil blive udført efter vores bedste viden og evne i overensstemmelse med kravene til god håndværksmæssig udførelse. Hvis og i det omfang den korrekte udførelse af aftalen kræver det, har digi.hosting ret til at få visse arbejder udført af tredjeparter, uanset om det er på underleverandørbasis eller ej. Kunden skal sikre, at alle data, som digi.hosting angiver er nødvendige, eller som kunden med rimelighed bør forstå er nødvendige for udførelsen af aftalen, leveres rettidigt. Hvis disse nødvendige oplysninger ikke leveres til digi.hosting til tiden, har digi.hosting ret til at suspendere udførelsen af aftalen og/eller opkræve kunden for ekstra omkostninger som følge af forsinkelsen til de sædvanlige satser. digi.hosting er ikke ansvarlig for skader af nogen art på grund af forkerte og/eller ufuldstændige oplysninger leveret af kunden. Aftaler mellem digi.hosting og kunden udføres altid i faser. Hvor digi.hosting kan suspendere udførelsen af de dele, der hører til en efterfølgende fase, indtil kunden skriftligt har godkendt resultaterne af den foregående fase. Hvis der som en del af opgaven udføres arbejde i kundens lokaler eller på et sted udpeget af kunden, stiller kunden de faciliteter til rådighed, som med rimelighed kan kræves.

Artikel 11: Personoplysninger

Hvis kunden behandler personoplysninger som "dataansvarlig" i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (AVG) ved hjælp af de tjenester, produkter eller varer, der leveres af digi.hosting, er kunden i henhold til AVG forpligtet til at indgå en "databehandleraftale" med digi.hosting og gøre brug af den mulighed, der tilbydes af digi.hosting til dette formål. Hvis kunden vælger ikke at indgå en databehandleraftale gennem den mulighed, der tilbydes af digi.hosting, forpligter kunden sig til ikke at bruge de leverede tjenester eller varer til at behandle personoplysninger, og kunden holder digi.hosting skadesløs for enhver skade eller krav, der opstår som følge af påstanden om, at enhver behandling af personoplysninger ved hjælp af tjenesterne eller varerne ville være ulovlig.

Hvis kunden som en fysisk person ('registreret' i henhold til AVG) bruger digi.hostings tjenester, produkter eller varer, vil digi.hosting overholde alle forpligtelser, som AVG pålægger digi.hosting som den 'ansvarlige part', i overensstemmelse med digi.hostings privatlivspolitik (https://www.digi.hosting/privacybeleid).

Artikel 12: Fortrydelsesret

Forbrugeren har ret til at meddele digi.hosting, at han afstår fra købet uden betaling af en bøde og uden at give nogen grund inden for tredive kalenderdage fra dagen efter levering af eller indgåelse af servicekontrakten. (Art. VI.47§1- Bog VI Markedspraksis og forbrugerbeskyttelse i den økonomiske lovkodeks).

For at udøve denne fortrydelsesret skal forbrugeren underrette digi.hosting skriftligt inden for den nævnte periode. Digi.hosting refunderer alle modtagne betalinger og leveringsomkostninger via det samme betalingsmiddel, som forbrugeren har brugt, når alle varer er modtaget.

Artikel 13: Intellektuel ejendomsret

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende produkterne og/eller tjenesterne samt design, software, dokumentation og alt andet materiale, der er udviklet og/eller brugt til forberedelse eller udførelse af aftalen mellem digi.hosting og kunden, og som er resultatet heraf, forbliver digi.hostings eller dets leverandørers eksklusive ejendom. Levering af produkter og/eller tjenester indebærer ikke en overførsel af intellektuelle ejendomsrettigheder. Kunden opnår kun en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar ret til at bruge produkterne og resultaterne af tjenesterne til de aftalte formål. Til denne brug skal kunden nøje overholde de betingelser, der er angivet i de generelle betingelser eller på anden måde pålagt af digi.hosting. Uden forudgående skriftligt samtykke fra digi.hosting må kunden ikke offentliggøre, reproducere eller stille hele eller dele af produkterne og resultaterne af tjenesterne til rådighed for tredjeparter. Kunden må ikke fjerne eller ændre nogen angivelser vedrørende ophavsret, mærker, handelsnavne eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende digi.hosting eller dets leverandører. Digi.hosting garanterer, at de er berettiget til at give kunden den nævnte brugsret og holder kunden skadesløs for eventuelle krav fra tredjepart i denne henseende.

Denne bestemmelse gælder ikke, hvis og i det omfang produkterne og/eller resultaterne af tjenesterne er blevet ændret og/eller leveret i forbindelse med varer fra tredjeparter, medmindre kunden i sidstnævnte tilfælde kan bevise, at kravene fra tredjeparter udelukkende vedrører produkterne og/eller resultaterne af de tjenester, der er leveret af digi.hosting. Digi.hosting er berettiget til at træffe tekniske foranstaltninger for at beskytte sine produkter, tjenester eller varer. Hvis digi.hosting har sikret sine produkter, tjenester eller varer ved hjælp af teknisk beskyttelse, har kunden ikke lov til at fjerne eller omgå denne beskyttelse, medmindre loven ufravigeligt foreskriver det modsatte.

Artikel 14: Diverse bestemmelser

Kundens rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale med digi.hosting kan ikke overdrages helt eller delvist til tredjeparter uden forudgående skriftligt samtykke fra digi.hosting.

Hvis en bestemmelse i en aftale med digi.hosting eller dens anvendelse bliver eller er ugyldig eller ikke kan håndhæves i forhold til en part eller omstændighed, skal det ikke påvirke de resterende bestemmelser i aftalen.

Kunden er ansvarlig for straks at underrette digi.hosting om ændringer i kontaktoplysninger, såsom adresser, telefonnumre, kontaktpersoner og e-mailadresser. I tilfælde af manglende underretning i tide kan digi.hosting opkræve kunden for søgeomkostninger eller returnerede forsendelser. Logfiler og anden elektronisk administration hos digi.hosting tjener som fuldt bevis for de udsagn, der er fremsat af digi.hosting, og versionen af enhver (elektronisk) kommunikation, der er modtaget eller gemt af digi.hosting, anses for at være autentisk, medmindre kunden kan fremlægge bevis for det modsatte.

Digi.hosting kan frit henvise til de leverede slutprodukter som referencer til salgsfremmende formål, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Ved at acceptere disse betingelser giver kunden tilladelse til, at der placeres mindst et tekstlink og/eller logo fra leverandøren på de websider, der er udviklet af leverandøren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Alle varer, der tilhører kunden, og som befinder sig i leverandørens lokaler, opbevares på kundens risiko.

Artikel 15: Force majeure

Force majeure-begivenheder fritager digi.hosting for sine forpligtelser i henhold til disse generelle betingelser, så længe den pågældende begivenhed fortsætter. Betingelsen er, at digi.hosting underretter kunden skriftligt og beskriver force majeure-situationen. Digi.hosting vil straks genoptage udførelsen af de relevante forpligtelser, så snart force majeure-situationen er fjernet. Kunden er ikke berettiget til kompensation for digi.hostings manglende opfyldelse af nogen af sine kontraktlige forpligtelser på grund af en force majeure-begivenhed.

Artikel 16: Tvister og gældende lov

Hvis en eller flere artikler i disse vilkår og betingelser erklæres ugyldige ved retskendelse, forbliver andre bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser i fuld kraft, og digi.hosting og kunden vil indlede konsultationer med henblik på at udarbejde nye bestemmelser til erstatning for de ugyldige eller annullerede bestemmelser.

Alle tilbud og aftaler, der indgås i henhold til disse vilkår og betingelser, er udelukkende underlagt belgisk lov. I tilfælde af tvister vedrørende fortolkning, anvendelse, opsigelse, annullering eller udførelse af aftalen eller indholdet af disse vilkår og betingelser eller andre spørgsmål i forbindelse med dem, med undtagelse af betaling af ubestridte fakturaer, forpligter parterne sig til, inden de tager retslige skridt, at benytte sig af mægling af en anerkendt mægler, under straf for afvisning af kravet. Med forbehold for ovenstående og for alle andre spørgsmål skal alle tvister, der opstår direkte eller indirekte af eller i forbindelse med aftalen, indbringes for den belgiske territorialt kompetente domstol i Gent, som har enekompetence.

Der tages forbehold for trykfejl i disse vilkår og betingelser.