Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

  • “digi.hosting”: De onderneming Digimaster, vertegenwoordigd door Kwinten Braet, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0749.684.888.

  • “Klant”: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, inclusief samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, evenals hun vertegenwoordiger en gemachtigde, die een overeenkomst heeft afgesloten of voornemens is een overeenkomst aan te gaan met digi.hosting.

  • “Consument”: Een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

  • “Overeenkomst”: Alle overeenkomsten die betrekking hebben op de Klant en door digi.hosting worden gehanteerd, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel de dienstverlening als de verkoop van producten door digi.hosting (“digi.hosting”). Door het plaatsen van een bestelling stemt de Klant volledig en zonder enig voorbehoud in met deze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden, samen met elke specifieke overeenkomst, vormen de enige en volledige afspraak tussen de partijen en komen in de plaats van alle voorgaande mondelinge of schriftelijke afspraken, voorstellen, overeenkomsten of mededelingen met betrekking tot de inhoud van de specifieke overeenkomst. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

De voornaamste verplichting in de overeenkomst tussen digi.hosting en de Klant is de levering van het bestelde product of de bestelde dienst tegen de door de Klant betaalde prijs. Indien digi.hosting afhankelijk is van een externe partij voor de levering van het bestelde product of de dienst, gebeurt dit onder de voorwaarde dat het product of de dienst beschikbaar is op het moment van raadpleging van de externe partij door digi.hosting, en wel tegen de prijs die door de Klant is betaald. In dit geval wordt de door de Klant betaalde prijs beschouwd als een aanbetaling.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanbetaling zal digi.hosting de beschikbaarheid van het product of de dienst tegen de overeengekomen prijs bij de externe partij verifiëren. Indien het product of de dienst op dat moment niet beschikbaar is, wordt de overeenkomst geannuleerd, en zal digi.hosting de aanbetaling aan de Klant terugbetalen, zonder verdere verplichtingen tussen beide partijen.

Als het product of de dienst wel beschikbaar is maar tegen een andere prijs op het moment van raadpleging van de externe partij, vervalt de oorspronkelijke overeenkomst. Digi.hosting zal de Klant de keuze geven om deze afwijkende prijs te accepteren, waardoor er een nieuwe overeenkomst ontstaat tussen digi.hosting en de Klant.

Artikel 15: Toepasselijkheid

Deze bepalingen zijn van kracht bij elk aanbod van digi.hosting en bij elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument.

Voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst op afstand wordt de consument de tekst van deze bepalingen ter beschikking gesteld. Indien dit om praktische redenen niet haalbaar is, zal de ondernemer vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand aangeven hoe de consument de bepalingen bij de ondernemer kan inzien en dat ze op verzoek van de consument kosteloos en zo spoedig mogelijk worden verstrekt. 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het voorgaande en vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand, de tekst van deze bepalingen elektronisch aan de consument ter beschikking worden gesteld op een wijze die de consument eenvoudig kan opslaan op een duurzaam gegevensmedium. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven waar de consument de bepalingen elektronisch kan raadplegen en dat zij op verzoek van de consument kosteloos elektronisch of op andere wijze worden verstrekt.

Artikel 3: Prijzen

De prijzen vermeld door digi.hosting op de website en andere kanalen zijn altijd onderhevig aan eventuele duidelijke schrijffouten. Individuele offertes zijn intrekbaar en blijven geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders vermeld in de offerte. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Betalingen dienen te geschieden volgens de instructies op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen voor dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode dient de volledige prijs te worden voldaan, zoals uiteengezet in artikel 4.

Prijzen met betrekking tot dienstverlening kunnen op elk moment tijdens de looptijd van de Overeenkomst door digi.hosting worden gewijzigd. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld via de website en ontvangt tevens persoonlijke communicatie. De gewijzigde prijzen dienen door de Klant te worden betaald na twee maanden vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de Klant ervoor kiest om de Overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen op te zeggen. Opzegging door de Klant dient te gebeuren per aangetekende brief of elektronisch via mail op: info@digi.hosting binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van de individuele kennisgeving van de gewijzigde prijzen.

Elke promotie is geldig voor elke Klant en kan niet worden gecombineerd met andere promoties. In geval van misbruik door de Klant van promoties, zoals het opzettelijk aanmaken van meerdere accounts, behoudt digi.hosting zich alle rechten voor, inclusief het recht om promoties niet toe te passen.

Artikel 4: Levertermijn

De aangegeven leveringstermijnen door digi.hosting zijn slechts richtlijnen en niet bindend, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Deze termijnen worden altijd uitgedrukt in werkdagen. Een redelijke vertraging in de levering geeft onder geen enkele omstandigheid het recht om een bestelling te annuleren of schadevergoeding te eisen.

Elke klacht met betrekking tot de levering, ongeacht de aard ervan, moet door de klant schriftelijk worden ingediend bij digi.hosting binnen 8 werkdagen na de levering van de goederen of het begin van de dienstverlening. Klachten over de levering of prestaties kunnen niet worden gebruikt als reden om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het niet schriftelijk protesteren tegen een factuur binnen 8 werkdagen na verzending ervan, betekent dat de factuur en de daarin vermelde bedragen, producten en diensten onherroepelijk worden aanvaard.

Artikel 5: Betaal- & protesttermijn

Facturen dienen te worden betaald binnen een maand na de factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan verzenden we u een herinnering. Indien u 21 kalenderdagen na deze herinnering nog steeds niet heeft betaald, rekenen we een forfaitaire schadevergoeding aan van 10% van de openstaande factuurbedragen met een minimum van 20 EUR per factuur. In overeenkomsten met consumenten wordt deze schadevergoeding beperkt tot de maxima van art. XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht, welke op het moment van de huidige versie van deze voorwaarden als volgt zijn bepaald: 20 EUR (voor factuurbedragen ≤ 150 EUR) of 30 EUR + 10% van het factuurbedrag tussen 150 EUR en 500 EUR (voor facturen > 150 EUR maar ≤ 500 EUR) of 65 EUR + 5% van het factuurbedrag boven de 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR (voor facturen > 500 EUR). Bovendien rekenen we u een conventionele nalatigheidsintrest aan aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties vanaf de 22e kalenderdag na de herinnering. Voor professionele klanten maakt het niet betalen van één factuur op de vervaldag, automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag. Deze schadevergoeding en nalatigheidsintresten gelden wederkerig als wij niet voldoen aan onze betalingsverplichtingen. Alle klachten dienen binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk te worden overgemaakt. Geschillen en betwistingen omtrent deze factuur of onze dienstverlening dienen te worden ingeleid voor de Vrederechter te Gent, België of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent, België of de Ondernemingsrechtbank in Gent, België. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Artikel 6: Duur en beëindiging

Tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen, wordt de overeenkomst met digi.hosting standaard aangegaan voor een periode van 1 jaar en verlengt deze automatisch voor dezelfde duur, tenzij een van de partijen ervoor kiest deze op te zeggen. Elke partij heeft het recht om de overeenkomst eenzijdig en zonder opgaaf van redenen op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekende brief of elektronisch via e-mail naar info@digi.hosting. Deze opzegging moet uiterlijk één maand voor het einde van elk jaar vanaf de startdatum van de overeenkomst worden ingediend.

Als de klant ervoor kiest om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, leidt dit niet tot restitutie of vergoeding van reeds gedane betalingen. Bij beëindiging van de overeenkomst worden alle openstaande vorderingen van digi.hosting onmiddellijk opeisbaar, en blijven de al gefactureerde bedragen voor de verleende diensten verschuldigd, zonder verplichting tot terugbetaling. Als de klant de overeenkomst ontbindt, heeft de klant alleen recht op ontbinding van het deel van de overeenkomst dat nog niet door digi.hosting is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan de klant kan worden toegerekend, heeft digi.hosting recht op vergoeding van eventuele schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 7: Domeinnamen

Het succesvol uitvoeren van de betaling door de Klant en het ontvangen van een welkomstmail en factuur van digi.hosting garanderen niet automatisch de registratie van de domeinnaam. De registratie wordt pas voltooid na een expliciete schriftelijke bevestiging van de domeinregistratie door digi.hosting aan de Klant. Indien blijkt dat digi.hosting de domeinnaam niet kan registreren vanwege een fout van de Klant, zoals het ontbreken van het eigendom van een reeds geregistreerde domeinnaam, is de Klant verplicht een administratiekost van 20 EUR aan digi.hosting te betalen. Dit is bovenop het recht van digi.hosting om vergoeding te eisen voor eventuele werkelijk geleden schade.

De registratie van domeinnamen wordt uitgevoerd volgens de regels van de relevante beheerders van domeinnaamregistraties, zoals DNS Belgium (https://www.dns.be), Afnic (https://www.afnic.fr), Nominet (https://www.nominet.uk/go/terms), SIDN (https://www.sidn.nl) of ICANN (https://www.icann.org). De Klant heeft kennis genomen van en stemt in met de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie van deze instanties, beschikbaar op de website van de domeinbeheerder, en verklaart dat digi.hosting hem over deze voorwaarden heeft geïnformeerd. Voor specifieke voorwaarden verwijst digi.hosting naar de websites van de relevante beheerders van domeinnaamregistraties. Digi.hosting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de beslissing van de Klant om een bepaalde domeinnaam te registreren of voor het registreren van domeinnamen op verzoek van de Klant die inbreuk zouden maken op de rechten van derden. De Klant zal digi.hosting vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden als gevolg van de registratie van een domeinnaam op verzoek van de Klant.

De registratie van een domeinnaam is alleen mogelijk als de Klant tijdens het registratieproces expliciet akkoord gaat met onmiddellijke registratie en afstand doet van het herroepingsrecht zodra de domeinnaam daadwerkelijk is geregistreerd. In dit geval is Artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing.

Artikel 8: Verantwoord gebruik

De Klant wordt ten allen tijde verwacht in goed vertrouwen samen te werken met digi.hosting om de levering van de diensten te vergemakkelijken. De Klant dient altijd de diensten te gebruiken in overeenstemming met de Fair Use Policy van digi.hosting. De meest recente versie is beschikbaar op https://www.digi.hosting/fair-use. Als de Klant niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals uiteengezet in deze Fair Use Policy, stemt hij ermee in alle kosten en lasten te dragen die verband houden met aanvullende diensten uitgevoerd door digi.hosting om eventuele problemen te verhelpen die voortvloeien uit het niet-nakomen van zijn verplichtingen.

Digi.hosting kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen van de internetverbinding als gevolg van technische storingen of andere gebeurtenissen, zowel binnen als buiten het netwerk van digi.hosting, of voor fouten van leveranciers die aan dergelijke onderbrekingen bijdragen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de goederen, diensten of software, rekening houdend met de specificaties, documentatie en instructies van digi.hosting.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Voor zover digi.hosting bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop weinig of geen invloed kan worden uitgeoefend, kan Digi.hosting op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met digi.hosting. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is digi.hosting slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het bedrag van de factuur. Alle andere vormen van schadevergoeding, inclusief vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, of schade wegens gederfde omzet of winst, zijn uitgesloten.

De klant dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet wordt verzonden, door derden kan worden onderschept. digi.hosting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De klant zal zich hier zelf afdoende tegen verzekeren, met afstand van verhaal jegens Digi.hosting en vrijwaring van laatstgenoemde voor hoofdsom, rente en kosten.

digi.hosting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de klant aangeleverde materiaal dat op de website van de klant is geplaatst. Digi.hosting is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden geplaatst. De klant staat er zelf voor in dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites. De inhoud van de gegevensverspreiding en publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de klant. digi.hosting wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan digi.hosting aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie.

Indien de website van de klant foto’s, illustraties of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd maar door digi.hosting werden verkregen van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt, al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s, illustraties en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. digi.hosting verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op het auteursrecht of copyright van deze foto’s, illustraties en tekeningen. De klant blijft volledig verantwoordelijk voor alle inhoud (tekst, foto’s, links, enzovoort) van zijn/haar website / product / dienst.

Alle benodigde auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn voor rekening van de klant. De klant zal digi.hosting vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, rente en kosten met betrekking tot zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

Artikel 10: Uitvoering van de overeenkomst

De overeenkomst zal naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft digi.hosting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan digi.hosting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan digi.hosting worden verstrekt, heeft digi.hosting het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. digi.hosting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Overeenkomsten tussen digi.hosting en de klant worden steeds in fasen uitgevoerd. Hierbij kan digi.hosting de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 11: Persoonsgegevens

Indien de Klant persoonsgegevens verwerkt als ‘verantwoordelijke’ in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met behulp van de diensten, producten of goederen van digi.hosting, dient de Klant op grond van de AVG een ‘verwerkersovereenkomst’ aan te gaan met digi.hosting en gebruik te maken van de mogelijkheid die digi.hosting hiervoor biedt. Indien de Klant ervoor kiest om geen verwerkersovereenkomst af te sluiten via de optie die digi.hosting aanbiedt, verbindt de Klant zich ertoe de geleverde diensten of goederen niet te gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens, en vrijwaart de Klant digi.hosting tegen alle schade of claims die voortvloeien uit de bewering dat enige verwerking van persoonsgegevens met behulp van de diensten of goederen onrechtmatig zou zijn.

Indien de Klant als natuurlijke persoon (‘betrokkene’ volgens de AVG) gebruikmaakt van de diensten, producten of goederen van digi.hosting, zal digi.hosting voldoen aan alle verplichtingen die de AVG aan digi.hosting als ‘verantwoordelijke’ oplegt, conform het privacybeleid van digi.hosting (https://www.digi.hosting/privacybeleid).

Artikel 12: Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de digi.hosting mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de dertig kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. (Art. VI.47§1- Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht).

Om van dit herroepingsrecht gebruik te maken, dient de Consument digi.hosting binnen de genoemde termijn schriftelijk op de hoogte te stellen. Digi.hosting zal alle ontvangen betalingen en leveringskosten terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel dat door de Consument is gebruikt, zodra alle goederen zijn ontvangen.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en/of diensten, evenals de ontwerpen, software, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt voor de voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen digi.hosting en de Klant, en die daaruit voortvloeien, blijven uitsluitend eigendom van digi.hosting of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten impliceert geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten. De Klant verkrijgt enkel een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor het gebruik van de producten en de resultaten van de diensten voor de overeengekomen doeleinden. Bij dit gebruik zal de Klant zich strikt houden aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden of anderszins opgelegd door digi.hosting. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van digi.hosting mag de Klant de producten en resultaten van de diensten geheel of gedeeltelijk niet openbaar maken, verveelvoudigen of ter beschikking stellen aan derden. De Klant zal geen aanduidingen met betrekking tot auteursrechten, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten van digi.hosting of haar leveranciers verwijderen of wijzigen. Digi.hosting staat ervoor in dat zij gerechtigd is om het genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verlenen en vrijwaart de Klant tegen eventuele aanspraken van derden op dit gebied.

Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de Klant in het laatstgenoemde geval kan aantonen dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de producten en/of resultaten van de diensten die door digi.hosting zijn geleverd. Digi.hosting is gerechtigd om technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar producten, diensten of goederen. Indien digi.hosting door middel van technische bescherming haar producten, diensten of goederen heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen, tenzij de wet dwingend het tegendeel voorschrijft.

Artikel 14: Diverse bepalingen

De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst met digi.hosting voor de Klant kunnen niet geheel of gedeeltelijk aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van digi.hosting.

Indien een bepaling van een Overeenkomst met digi.hosting of de toepassing ervan nietig of onuitvoerbaar wordt of is voor enige partij of omstandigheid, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van de Overeenkomst.

De Klant is verantwoordelijk voor het onmiddellijk doorgeven van wijzigingen in contactgegevens, zoals adressen, telefoonnummers, contactpersonen en e-mailadressen aan digi.hosting. Bij verzuim van tijdige melding kan digi.hosting kosten voor opzoekingswerk of geretourneerde zendingen aan de Klant doorberekenen. De logfiles en andere elektronische administratie van digi.hosting dienen als volledig bewijs van de stellingen van digi.hosting, en de door digi.hosting ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, tenzij de Klant tegenbewijs kan leveren.

Digi.hosting is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot de plaatsing van minstens één tekstlink en/of logo van de opdrachtnemer op de door de opdrachtnemer ontwikkelde webpagina’s, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Alle goederen die toebehoren aan de opdrachtgever en zich bij de opdrachtnemer bevinden, worden er bewaard op risico van de opdrachtgever.

Artikel 15: Overmacht

Gebeurtenissen van overmacht zullen digi.hosting, zolang die gebeurtenis voortduurt, ontslaan van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden. Voorwaarde is dat digi.hosting de Klant schriftelijk op de hoogte brengt en de overmachtssituatie beschrijft. Digi.hosting zal de uitvoering van de betreffende verplichtingen onmiddellijk hervatten zodra de overmachtssituatie is opgeheven. De Klant heeft geen recht op schadevergoeding voor het niet-nakomen van een van haar contractuele verplichtingen door digi.hosting als gevolg van een gebeurtenis van overmacht.

Artikel 16: Geschillen en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen digi.hosting en Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen & gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen er zich toe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid van de vordering. Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Gent aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.